Ana Sayfa
Genel
Yönetim
Personel
İletişim
strateji@sakarya.edu.tr
Tel : +90.264.295 51 57
Faks : +90.264.295 51 59SIKÇA SORULAN SORULAR

1- İç Kontrol nedir?

2- Ön Mali Kontrol nedir?

3- Ön Mali Kontrol kimler tarafından ve nasıl uygulanır ?

4- Ön Mali Kontrole tabi İş ve İşlemler ne zaman Mali Hizmetler Birimine gönderimelidir?

5- Ön Mali Kontrole gelen evraklarda kimin imzası olmalı ?

6- Hangi İşlemler Ön Mali Kontrole tabidir ?

7- 2012 yılında riskli alanlar dikkate alınarak belirlenen Ön Mali kontrole Tabi İş ve İşlemler nelerdir ?

8- Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tabi İş ve işlemlerde Evrakların Kontrol Süresi ne kadardır ?

9- İhale Yöntemleri ile Yapılan Alımların Ön Mali Kontrolünde Dikkat edilecek Hususlar ve İhale İşlem Dosyasında Bulunması Gereken belgeler Nelerdir ?

10-Bakım Onarım ve Satın alma Giderlerinin Ön Mali Kontrolünde Dikkat edilecek Hususlar ve Aranacak Belgeler nelerdir ?

11- Hakediş Evraklarının Ön Mali Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar ve Aranacak Belgeler nelerdir?

12- Ön Mali Kontrol Görüş formunda , Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi kısmına açılacak imza ile ilgili limitler nelerdir?

13- Ön Mali Kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği halde harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen harcamalar hakkında nasıl bir işlem yapılır ?

14- Harcama Yetkilisinin Sorumlulukları nelerdir??

15- Gerçekleştirme Görevlisinin görevleri nelerdir?

CEVAPLAR

1- İç Kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

2- Ön mali kontrol: İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontroldür.

3- Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından yerine getirilir.

Harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirebilecektir.

Harcama birimlerinde ön mali kontrol işlemi; 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik " hükümlerine uygun olarak süreç kontrolü şeklinde yürütülecektir. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanıp uygulanacaktır. Mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol edeceklerdir.

Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yapacaklar ve bu işlemin sonucunda ödeme emri belgesi üzerine, " kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür " şerhini düşerek imzalayacaklardır.

Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemlerin kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilecektir.

4- Ön Mali Kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemler bütçe giderleri gerçekleştirilmeden (harcama yapılmadan, fatura kesilmeden) önce birimimize gönderilmelidir.

5- Ön Mali Kontrol görüş formu ve onay belgesi sadece gerçekleştirme görevlisinin imzası olduğu halde birimimize getirilmelidir.

6-

Birimimizin ön mali kontrolüne tabidir.

7- 2012 yılında Ön Mali Kontrole Tabi Tutulacak Mali Karar ve İşlemler

8-
Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları: 7 iş günü
Ödenek Gönderme Belgeleri: 3 iş günü
Ödenek Aktarma İşlemleri: 2 iş günü
Kadro dağılım cetvelleri: 5 iş günü
Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri: 5 iş günü
Riskli Alanlar Dikkate alınarak belirlenen Ön Mali Kontrole tabi iş ve İşlemler: 3 iş günü

Bu sürelerin başlangıç tarihinin belirlenmesinde , mali hizmetler biriminin evrak giriş kayıt tarihini izleyen iş günü esas alınır.

9-

Eki belgeler

 • Ön Mali Kontrol görüş formu , tutarı 1.000.000.-YTL'yi geçen alımlarda vize yazısı
 • Onay belgesi (imzasız)
 • Yaklaşık maliyet ve dayanağını oluşturan hesap cetvelleri
 • İhale komisyonu kurulmasına ilişkin ihale yetkilisi onayı
 • İhaleye ilişkin şartnameler
 • Sözleşme tasarısı(dolu,imzasız)
 • İhale kayıt formu
 • İlanın yapıldığına dair belge
 • Düzenlenmiş ise zeyilname
 • İlan zorunluluğu bulunmayan ihalelerde davet yazısı
 • İhale zarflarının komisyonca teslim alındığına ilişkin tutanak
 • Zarf açma ve belge kontrol tutanağı
 • Ön yeterlilik belge kontrol tutanağı
 • Uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakılan zarflara ilişkin tutanak
 • İsteklilerce teklif edilen fiyatlar
 • İhale teklif dosyası
 • İhaleye katılan tüm isteklilerin teklif mektupları
 • Kamu İhale Kurumundan alınan ihale yasaklılık sorgulama belgesi
 • İhale komisyon kararı
 • SGK borç sorgulama belgesi
 • İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren dizin pusulası

10-

Eki belgeler

 • Ön Mali Kontrol görüş formu
 • Onay belgesi( imzasız)
 • Piyasa fiyat araştırması tutanağı
 • Piyasa teklif mektupları
 • Kamu İhale Kurumu sayfasından alınacak Firma Yasaklılık Sorgulama Belgesi

11-

Eki belgeler

 • Ön Mali Kontrol Görüş Formu
 • Hakediş raporu ve ekleri( Hakediş icmal listesi ve yapılan işler icmali)
 • İmalat çarşafları
 • Yeşil defter
 • Tartı tutanağı ( kg cinsinden yapılmış imalat varsa)
 • İlan tutanağı ve ilan
 • Yeni imalat oluru (ilk keşifte yer almayıp sonradan yapılmasına karar verilen imalatlar için)
 • Malzeme fiyat farkları icmali ve ekli kanıtlayıcı belgeler
 • Birim fiyat analizleri ( Sözleşmesinde birim fiyat analizleri bulunmayan ya da daha sonra yeni imalat oluru alındığı halde birim fiyat tespiti yapılamayan pozlar için sözleşmeye esas analiz ve rayiçler kullanılarak uygulama yılına ait olmak üzere özel birim fiyat analizleri yapılır. Fiyat analizlerinin hesabında fatura kullanılmışsa faturada eklenir).
 • İlk defa imalata giren nakliyeler için nakliye mesafe tutanağı
 • Fiyat farkları teminat mektupları
 • SGK borç sorgulama belgesi

12-

13- Bu tür işlemlerin birimimizce kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibariyle üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

14- Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına , kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludurlar.

15- Harcama talimatı üzerine;